Zakończenie projektu ” Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego”

W Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza  w Radymnie zakończona została realizacja projektu pn: „Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego”

Nr projektu 2016-1-PL01-KA102-023628

Realizowanego w okresie  od  05-06-2016 do  04-06-2018

Projekt  finansowany był w ramach programu Unii Europejskiej Erasmus+

Sektor  Kształcenie i szkolenie zawodowe

Akcja kluczowa Mobilność edukacyjna

Akcja Mobilność osób uczących się i pracowników

Typ akcji Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Dofinansowanie projektu z UE:  60 488,00€

Projekt skierowany był do uczniów kształcących się w zawodzie Technik żywienia i usług gastronomicznych w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych  im. A. Mickiewicza w Radymnie.

W projekcie w ramach stażu zorganizowany został wyjazd  dwóch grup łącznie 30 uczniów i 2 opiekunów. Każdą grupę wyjeżdżających tworzyło 15 uczniów TŻiUG  wraz z  nauczycielem-opiekunem. Staż dla każdej z grup trwał trzy tygodnie. W czasie stażu uczniowie realizowali zajęcia gastronomiczne  oraz ćwiczyli język zawodowy branżowy  w niemieckich przedsiębiorstwach branży gastronomicznej i usługowej w  Lipsku. W czasie wolnym uczniowie realizowali program kulturowy mający na celu pokazanie walorów kulturalnych, historycznych i obyczajowych Niemiec, a głównie regionu Saksonii.  Uczniowie mieli okazję zwiedzić wiele ciekawych miejsc w Lipsku, Dreźnie i Berlinie.

Uczestnikami projektu w większości byli uczniowie, którzy po raz pierwszy wyjechali za granicę i zetknęli się z nowym środowiskiem zawodowym i kulturowym.

 

Celami projektu było:

Cel 1: Umożliwienie uczniom(przyszłym absolwentom)naszej szkoły zdobycie wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych i pożądanych zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy

Cel 2: Wyrobienie u uczniów otwartości i wrażliwości  międzykulturowej oraz umiejętności adoptowania się do warunków życia i pracy w innym kraju europejskim dzięki  poznaniu kultury innego narodu i doskonaleniu języka obcego, w tym zawodowego oraz poszerzania horyzontów myślowych będących  zaczątkiem do samorealizacji, samozatrudnienia lub podjęcia pracy w istniejących już zakładach

Cel 3: Wykształcenie u uczniów kreatywności, chęci poszukiwania nowych rozwiązań oraz poszerzania horyzontów myślowych będących  zaczątkiem do samorealizacji, samo zatrudnienia lub podjęcia pracy w istniejących już zakładach

W ramach realizacji  projektu uczniowie osiągnęli:

 1. Rezultaty miękkie w postaci:
 • przyrostu wiedzy zawodowej, doświadczeń praktycznych oraz nabycie umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu
 • podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na znalezienie pracy zgodnej z oczekiwaniami uczestnika
 • poprawy znajomości j. niemieckiego na poziomie podstawowym i zawodowym i przełamanie bariery językowej
 • zwiększenia motywacji do nauki języków obcych
 • wzrostu samooceny i pewności siebie
 • wykształcenia kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji i przełamanie stereotypów kulturowych
 • nabycia umiejętności interpersonalnych
 • poznania historii i kultury Niemiec
 • nawiązania ciekawych kontaktów
 • nabycia pewności siebie i poruszania się na europejskim rynku pracy
 1. Rezultaty twarde w postaci:
 • certyfikatu uczestnictwa w stażu/odbycia mobilności od organizacji przyjmującej,
 • zaświadczenia potwierdzającego uzyskane umiejętności
 • certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu od opiekuna zakładu, w których odbywali staże, ze wskazaniem zakresu realizowanych zadań i indywidualną oceną o stażyście
 • certyfikatu Europass -Mobilność,
 • certyfikatu Europass CV
 • pozytywny wynik egzaminu zawodowego

 

 

INSTYTUCJĄ PRZYJMUJĄCĄ była firma VITALIS Betreuungsgesellschaft für Modellprojekte mbH,  Gut Wehlitz 04435 Schkeuditz, Deutschland

 

INSTYTUCJĄ WYSYŁĄJĄCĄ i REALIZUJĄCĄ był Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im.Adama Mickiewicza, ul. Złota Góra 13, 37-550 Radymno

Dodaj komentarz