niedziela, 14 lipca, 2024

Przetarg sklepik

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie

37-550 Radymno ul. Złota Góra 13

tel./fax: 166281021

NIP: 792-18-82-599, Regon: 650959475

ogłasza: przetarg pisemny nieograniczony na wynajem lokalu użytkowego

( sklepiku ) znajdującego się w budynku głównym ZSOZiR w Radymnie.

 

Przedmiot przetargu:

 

  1. Łączna powierzchnia  lokalu: 16,24 m2.
  2. Najemca ponosi koszty napraw i remontów z wyłączeniem awarii instalacji będących częścią budynku.
  1. Sklepik może być czynny w godz. od 700 do 1700 przez 5 dni roboczych w tygodniu od września do końca czerwca i za te miesiące Najemca będzie płacił czynsz.
  1.  Działalność handlowa powinna obejmować wyłącznie sprzedaż środków spożywczych objętych grupami środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.07.2016 r.   /Dz.U. z 2015 r. poz.594 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 65/
  1. Na inne przeznaczenie lokalu będącego przedmiotem najmu niż określone w   umowie Wynajmujący musi wyrazić zgodę.
  1. Najemca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w wynajmowanym pomieszczeniu.

 Miesięczna cena wywoławcza czynszu: minimum 250 złotych miesięcznie (w czynszu ujęty jest podatek od nieruchomości oraz koszty mediów  (woda, energia elektryczna, gaz, wywóz nieczystości).

Okres najmu od dnia podpisania umowy tj. 16.02.2017r. do 30.06.2019r.

Ofertę przetargową należy złożyć w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg na wynajem lokalu użytkowego” w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie, 37-550 Radymno ul. Złota Góra 13, w terminie do dnia 15.02.2017r. do godz.1000.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.02.2017r. o godz. 1100 w ZSOZiR w Radymnie, ul. Złota Góra 13 w pokoju nr 9 bud. A na posiedzeniu niejawnym.

Oferty przetargowe powinny zawierać:

– imię, nazwisko, adres, nr PESEL lub nazwę, siedzibę i adres oferenta ( w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oferent jest  zobowiązany przedstawić zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualny wypis

z krajowego rejestru sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert ),

– ścisłe określenie przedmiotu oferty,

– oferowaną cenę określoną kwotowo za miesiąc najmu,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu zawartymi w niniejszym ogłoszeniu i nie wnosi do niego zastrzeżeń,

– oświadczenie, że oferent zapoznał się ze wzorem umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń oraz zobowiązuje się do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Wynajmującego,

– datę sporządzenia oferty.

Rozpatrywane będą tylko oferty spełniające wymagania podane w Regulaminie Przetargu oraz w Ogłoszeniu o Przetargu.

Oświadczenia, dokumenty, wnioski, zawiadomienia oraz informacje będą przekazywane pisemnie na adres Wynajmującego tj.: Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. A. Mickiewicza w Radymnie, 37-550 Radymno ul. Złota Góra 13 lub

faxem na nr: (16) 6281021.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany lub odwołania ogłoszenia o przetargu, zmiany warunków przetargu oraz odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki:

  1. zalacznk-nr-1-regulamin-przetargu
  2. zalacznik-nr-2-umowa-najmu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content