czwartek, 13 czerwca, 2024

Deklaracja dostępności

Autor: ZSZiR w Radymnie

Deklaracja

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Jarosławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej znajdującej się pod adresem https://zsoiz.radymno.edu.pl/

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej.

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
  • zamieszczone w serwisie filmy są filmami reklamowymi z bezsłownym podkładem dźwiękowym – nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • Serwis internetowy został wykonany w licencjonowanym programie, którego aktualizacje nie uwzględniają wszystkich zapisów ustawy o dostępności cyfrowej.

 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres e-mail: zsoiz@radymno.edu.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc pod numer telefonu 166281021. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna.

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie ma w swojej dyspozycji dwupiętrowy budynek (budynek główny) z salą gimnastyczną, 5 parterowych budynków  stanowiących warsztaty i pracownie szkolne 5  parterowych budynków magazynowo-technicznych. Budynki  nie są połączone ze sobą. Każdy z nich posiada oddzielne niezależne wejścia

Siedziba Zespołu Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymno przy ulicy Złota Góra 13 spełnia następujące wymogi dostępności architektonicznej, informacyjnej i komunikacyjnej:

Opis dostępności wejścia do budynku oraz dostępności korytarzy i schodów.

Wejście do budynku głównego zlokalizowane jest na poziomie parkingu szkolnego, wchodzący muszą pokonać dwa stopnie. W celu dotarcia do pomieszczeń administracyjnych Szkoły znajdujących się na kondygnacji pierwszego piętra należy pokonać dwubiegową klatkę schodową.  Schody zabezpieczone są barierką ochronną.

Wejścia do parterowych budynków warsztatowych i pracowni szkolnych zlokalizowane są na poziomie parkingu,  wchodzący muszą pokonać od 2 do 4 stopni. Wejścia do pozostałych budynków parterowych zlokalizowane są na poziomie parkingu  i nie posiadają stopni wejściowych.

Budynki Szkoły nie są wyposażone w windy, podesty, platformy i inne urządzenia umożliwiające osobom niepełnosprawnym bezpieczne poruszanie się.

Budynki nie posiadają obszarów kontroli.

Opis dostosowań.

W budynkach oznaczono drogi ewakuacyjne, prowadzone są regularne szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.

Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne są od barier poziomych i pionowych.

W budynkach nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki, pętle indukcyjne).

 Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Parking zlokalizowany przy budynku głównym szkoły, dysponuje jednym miejscem parkingowym przystosowanym dla osób niepełnosprawnych.

 Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynków można wejść z psem asystującym/ przewodnikiem po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu wizyty za pośrednictwem sekretariatu szkoły, ze względu na wzmożony ruch komunikacyjny w czasie przerw lekcyjnych. Pies asystujący/ pies przewodnik powinien być odpowiednio wyszkolony, oznaczony w szczególności powinien posiadać certyfikat potwierdzający status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu szczepień weterynaryjnych. Za szkody wyrządzone przez psa asystującego/ psa przewodnika odpowiada opiekun zwierzęcia.

 Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych nie zapewnia niepełnosprawnym możliwości skorzystania z usług tłumacza języka migowego.

W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, nie ma powiększonych napisów dla osób słabo widzących, wewnątrz budynków brak jest oznaczeń kontrastowych.

Skip to content