niedziela, 14 lipca, 2024

TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. Na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży w związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami.W ramach innowacji realizowanej we współpracy z Uniwersytetem Rzeszowskim uczeń zdobędzie wiedzę z zakresu zadań dotyczących urządzeń, instalacji oraz obiektów służących pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych oraz gospodarowania odpadami.

 1. Informacje dodatkowe
 • Innowacja:
  – gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii
 • Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym geografia i język angielski
 1. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwanie wyniku kształcenia:
  a) Kwalifikacja 1:
  RL. 08 Ocena stanu środowiska
  b) Kwalifikacja 2:
  RL. 09 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska
 1. Sylwetka absolwenta:
  Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  a) badania stanu środowiska
  b) monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby
  c) sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby
  d) planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami
  e) planowania i realizacji działań na rzecz ochrony środowiska
 2. Technik ochrony środowiska może podejmować pracę w:
  a)ośrodkach badań i kontroli środowiska
  b) terenowych organach administracji państwowej w zakresie ochrony środowiska
  c) stacjach sanitarno- epidemiologicznych
  d) działach ochrony środowiska zakładów przemysłowych
  e) miejskich przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji
  f) stacjach uzdatniania wody i oczyszczalniach ścieków
  g) zakładach unieszkodliwiania odpadów
  h)pracowniach ochrony środowiska
  i)instytutach naukowo – badawczych
 3. Baza dydaktyczna i warunki kształcenia
  Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie technik ochrony środowiska posiada następujące pomieszczenia dydaktyczne: pracownię badań środowiska, ze stanowiskami do badania: wody, jakości powietrza, poziomu hałasu, jakości gleby, do pomiarów meteorologicznych oraz pracownię ochrony środowiska.

                                                          

Skip to content