wtorek, 18 czerwca, 2024

KKZ- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

FORMA KURSÓW: ZAOCZNA

Zajęcia odbywają się w piątki, soboty, ewentualnie niedziele

część zajęć odbywa się online

Nauka jest bezpłatna !!!

                       OFERUJEMY KURSY W RAMACH BRANŻY:

 • ROLNO-HODOWLANEJ
 • HOTELARSKO-GSTRONOMICZNO-TURYSTYCZNEJ
 • TRANSPORTU DROGOWEGO
 • MOTORYZACYJNEJ

Szczegółowe opisy kwalifikacji, w których kształcimy znajdują się na stronie internetowej szkoły

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych kursów

Bezpłatne kwalifikacyjne kursy zawodowe

skierowane są  do osób dorosłych które:

 • chcą dokumentem potwierdzić swoje kwalifikacje zawodowe,
 • chcą uzupełnić wiedzę w danym zawodzie,
 • chcą się przekwalifikować,
 • potrzebują zdobyć uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • muszą podnieść kwalifikacje w zakresie danego zawodu na potrzeby pracy,
 • starają się o nowe kwalifikacje zawodowe na rynku pracy,
 • chcą podjąć dalsze kształcenie lub doskonalenie zawodowe  w trakcie pracy zawodowej,
 • chcą zdobyć nowy zawód,
 • chcą rozpocząć własną działalność,
 • pozyskać dotacje unijne ( rolnicze, otwarcie własnej działalności).

To również doskonała propozycja dla absolwentów techników oraz liceów ogólnokształcących, studentów i absolwentów szkół wyższych umożliwiająca skorygowanie nietrafnego pierwszego wyboru lub poszerzenie swoich kwalifikacji oraz zainteresowań.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w danym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe będą mogły uzyskać bezpłatnie kwalifikacje zawodowe a po zdaniu egzaminu dyplom potwierdzający kwalifikacje w danym zawodzie. Nauka na KKZ jest bezpłatna

ZASADY REKRUTACJI:

– ukończony 18 rok życia,

– brak egzaminów wstępnych,

– brak wymagań dotyczących poziomu wykształcenia,

– brak wymagań co do statusu na rynku pracy – na kurs mogą zgłaszać się osoby pracujące, bezrobotne, prowadzące działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne itp.,

– o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń,

– kurs zostanie uruchomiony po zebraniu odpowiedniej ilości chętnych.

Absolwenci KKZ uzyskują:

 • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego,
 • po zdaniu egzaminu:

-świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji,

-dyplom zawodu i po zdobyciu wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia.

Co to jest Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy?

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe (KKZ) są niezwykła szansą dla wszystkich osób dorosłych pragnących bezpłatnie:

 • zdobyć nowy zawód,
 • uzupełnić swoje wykształcenie,
 • udoskonalić swoje umiejętności,
 • wspomóc rozwój swojej kariery zawodowej.

Uczenie się przez całe życie jest wymogiem i znakiem współczesnych czasów. Ustawiczne kształcenie ma na celu przede wszystkim:

 • zwiększenie szans na znalezienie pracy,
 • zmianę pracy,
 • awans,
 • utrzymanie zatrudnienia.

Wdrażana od 1 września 2012 r. modernizacja kształcenia zawodowego niesie ze sobą przesłanie, że do kwalifikacji i kompetencji wymaganych na rynku pracy można dochodzić różnymi drogami:

 • poprzez kształcenie w trybie szkolnym i pozaszkolnym,
 • formalnym,
 • nieformalnym
 • pozaformalnym, a wiedza i nabyte umiejętności muszą być aktualizowane przez całe życie.

Zgodnie z reformą MEN, od września 2012 r. w system oświaty zostają włączone kwalifikacyjne kursy zawodowe dla osób dorosłych. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mogą zdobywać lub uzupełniać swoje kwalifikacje zawodowe oraz uzyskać tytuł technika w danym zawodzie. Nowy system kształcenia zawodowego umożliwia zwiększenie mobilności zawodowej osób dorosłych oraz szybsze reagowanie na potrzeby rynku pracy i gospodarki. W obrębie pokrewnych zawodów wymagane są często te same kwalifikacje – co oznacza, że osoba, która zdobędzie kilka pokrewnych kwalifikacji będzie mogła wykonywać więcej niż jeden zawód.

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy to pozaszkolna forma kształcenia ustawicznego kierowana do osób dorosłych zainteresowanych uzyskiwaniem i uzupełnianiem wiedzy, której program nauczania uwzględnia podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Jego ukończenie umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie tej kwalifikacji.

Osoba, która ukończyła kwalifikacyjny kurs zawodowy może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Egzamin jest organizowany i prowadzony zgodnie z przepisami określonymi w rozporządzeniu zmieniającym rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, nazywany potocznie egzaminem zawodowym, jest formą oceny poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Punktem odniesienia do ustalenia wymagań egzaminacyjnych oraz zakresu tego egzaminu są efekty kształcenia określone w podstawie programowej kształcenia w zawodach. Osoba, która przystąpi do egzaminu zawodowego i zda go, otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie. Warunkiem uzyskania dyplomu jest potwierdzenie wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiadanie odpowiedniego poziomu wykształcenia. W przypadku zawodu nauczanego na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej jest to wykształcenie zasadnicze zawodowe, natomiast w przypadku zawodu „technikalnego” jest to wykształcenie średnie.

Szczegóły dotyczące kierunków pod linkami:

Skip to content