niedziela, 14 lipca, 2024

TECHNIK OCHRONY  ŚRODOWISKA – NOWOŚĆ

1. Technik ochrony środowiska

Technik ochrony środowiska to kierunek przyszłościowy w dobie polityki ekologicznej w Polsce i Unii Europejskiej. W związku z pozyskiwaniem środków z UE na uzdatnianie i dostarczanie wody, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, rozwiązania systemów cieplnych w oparciu o niekonwencjonalne źródła energii oraz gospodarkę odpadami, na rynku pracy poszukiwani są specjaliści tej branży.

2. Informacje dodatkowe:

Innowacja

– gospodarka odpadami i odnawialne źródła energii

3. Kwalifikacje zawodowe uzyskiwane w wyniku kształcenia:

 a) CHM.05. Ocena stanu środowiska, planowanie i realizacja zadań w ochronie środowiska

4. Sylwetka absolwenta

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

a) badanie stanu środowiska;

b) monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;

c) sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;

d) planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;

e) planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska.

5. Technik ochrony środowiska może podejmować pracę w:

a) w placówkach zajmujących się ochroną środowiska

b) w zakładach produkcyjnych o ciągach technologicznych powodujących zanieczyszczenie środowiska,

c) oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody,

d) w laboratoriach monitorujących poziom zanieczyszczenia,

e) w instytutach naukowo-badawczych,

f) składowiskach i sortowniach odpadów,

g) jednostkach administracji rządowej i samorządowej szczebla podstawowego

Skip to content