Regulamin rekrutacji

 1. W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w ustalonym na dany rok szkolny terminie postępowania rekrutacyjnego.
 3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, zgodnie z podanymi poniżej kryteriami rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
 6. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły przeliczane są na punkty wg następującej zasady:                                                                                      

 Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celujący – przyjmuje się 18 punktów
 • bardzo dobry – przyjmuje się 17 punktów
 • dobry – przyjmuje się 14 punktów
 • dostateczny – przyjmuje się 8 punktów
 • dopuszczający – przyjmuje się 2 punkty             

Kryteria rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Technikum (wszystkie kierunki) – minimalna liczba punktów – 60

Branżowa Szkoła I Stopnia – brak progu punktowego

  Kryterium   Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
Egzamin ósmoklasisty Max 100 punktów:
Wynik z języka  polskiego               % x 0,35 35 punktów
Wynik z matematyki                        % x 0,35 35 punktów
Wynik z języka obcego                    % x 0,30 30 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej Max 100 punktów:
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Ocena z języka obcego (dla technikum)              lub informatyki (dla szkoły branżowej) 18 punktów
Ocena z techniki 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna 3 punkty
Szczególne osiągnięcia 18 punktów

                 Kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia naszej szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub
 2. posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, o ile rozpoczęli kształcenie nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013
 3. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub ZSZ  (lub zaświadczenie o zdanym egzaminie zawodowym),
 4. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauczania w zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydawane będą w sekretariacie szkoły)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  Kryterium   Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowej Max 60 punktów:
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Ocena z języka obcego 18 punktów
Ocena z informatyki 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów

 

Kryteria rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego skierowaną do osób dorosłych pozwalającą na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są nieodpłatne w formie zaocznej

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby bez względu na wykształcenie.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:
1. Podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie

3. Do Podania  dołączyć dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, które są uwzględniane w procesie rekrutacji

Nabór na kursy prowadzony jest w sposób ciągły. Rozpoczęcie zajęć następuje po zgłoszeniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Skip to content