niedziela, 14 lipca, 2024

Regulamin rekrutacji

Kryteria rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

 1. W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w ustalonym na dany rok szkolny terminie postepowania rekrutacyjnego.
 3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, zgodnie z podanymi poniżej kryteriami rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
 6. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły przeliczane są na punkty wg następującej zasady:

Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celujący – przyjmuje się 18 punktów
 • bardzo dobry – przyjmuje się 17 punktów
 • dobry – przyjmuje się 14 punktów
 • dostateczny – przyjmuje się 8 punktów
 • dopuszczający – przyjmuje się 2 punkty

Branżowa Szkoła I Stopnia – brak progu punktowego

KryteriumPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
Egzamin ósmoklasistyMax 100 punktów:
Wynik z języka  polskiego               % x 0,3535 punktów
Wynik z matematyki                        % x 0,3535 punktów
Wynik z języka obcego                    % x 0,3030 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejMax 100 punktów:
Ocena z języka polskiego18 punktów
Ocena z matematyki18 punktów
Ocena z języka obcego (dla technikum)              lub informatyki (dla szkoły branżowej)18 punktów
Ocena z techniki18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem7 punktów
Aktywność społeczna3 punkty
Szczególne osiągnięcia18 punktów

Kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia naszej szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub
 2. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia, którego zakres odpowiada pierwszej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie nauczanym w branżowej szkole II stopnia, do której ubiegają  się o przyjęcie
 3. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauczania w zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydawane będą w sekretariacie szkoły)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

KryteriumPunkty w postępowaniu rekrutacyjnym
Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowejMax 100 punktów:
Ocena z języka polskiego18 punktów
Ocena z matematyki18 punktów
Ocena z języka obcego18 punktów
Ocena z informatyki18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem7 punktów

Kryteria rekrutacji na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

Na rok szkolny 2024/2025 prowadzony będzie nabór do następujące kursy zawodowe:

Rolnik – kwalifikacja ROL.04. Prowadzenie produkcji rolniczej

Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki  – kwalifikacja ROL.08. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych – kwalifikacja ROL.02 Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Kucharz – kwalifikacja: HGT.02.Przygotowanie i wydawanie dań

Technik żywienia i usług gastronomicznych – kwalifikacja HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Kwalifikacyjne kursy zawodowe są pozaszkolną formą kształcenia ustawicznego skierowaną do osób dorosłych pozwalającą na zdobycie nowego zawodu, uzupełnienie swojego wykształcenia, udoskonalenia swoich umiejętności.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane są nieodpłatne w formie zaocznej.

W kwalifikacyjnych kursach zawodowych mogą uczestniczyć wszystkie zainteresowane pełnoletnie osoby bez względu na wykształcenie.

Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe zobowiązani są do złożenia następujących dokumentów:

1. Podania o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy

2. Zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w danym zawodzie

3. Do podania  dołączyć dodatkowe oświadczenia lub dokumenty, które są uwzględniane w procesie rekrutacji

Nabór na kursy prowadzony jest w sposób ciągły. Rozpoczęcie zajęć następuje po zgłoszeniu odpowiedniej liczby kandydatów.

Skip to content