Regulamin rekrutacji

 1. W Zespole Szkół Zawodowych i Rolniczych w Radymnie nabór prowadzony jest w formie elektronicznej.
 2. Wniosek o przyjęcie do szkoły kandydat składa w szkole pierwszego wyboru w ustalonym na dany rok szkolny terminie postępowania rekrutacyjnego.
 3. We wniosku kandydat wskazuje kolejność maksymalnie trzech wybranych szkół w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 4. W każdej z wybranych szkół kandydat wskazuje zawody w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych.
 5. Kandydaci do poszczególnych typów szkół będą przyjmowani w kolejności ustalonej na liście rankingowej, którą wyznaczy liczba uzyskanych punktów, zgodnie z podanymi poniżej kryteriami rekrutacji, aż do wyczerpania limitu miejsc, którymi dysponuje dany kierunek kształcenia.
 6. Oceny z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły przeliczane są na punkty wg następującej zasady:                                                                                      

 Za oceny wyrażone w stopniu:

 • celujący – przyjmuje się 18 punktów
 • bardzo dobry – przyjmuje się 17 punktów
 • dobry – przyjmuje się 14 punktów
 • dostateczny – przyjmuje się 8 punktów
 • dopuszczający – przyjmuje się 2 punkty             

Kryteria rekrutacji do Technikum i Branżowej Szkoły I Stopnia

Technikum (wszystkie kierunki) – minimalna liczba punktów – 50

Branżowa Szkoła I Stopnia – brak progu punktowego

  Kryterium  Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
Egzamin ósmoklasistyMax 100 punktów:
Wynik z języka  polskiego               % x 0,3535 punktów
Wynik z matematyki                        % x 0,3535 punktów
Wynik z języka obcego                    % x 0,3030 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły podstawowejMax 100 punktów:
Ocena z języka polskiego18 punktów
Ocena z matematyki18 punktów
Ocena z języka obcego (dla technikum)              lub informatyki (dla szkoły branżowej)18 punktów
Ocena z techniki18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem7 punktów
Aktywność społeczna3 punkty
Szczególne osiągnięcia18 punktów

                 Kryteria rekrutacji do Branżowej Szkoły II Stopnia

Do klasy pierwszej Branżowej Szkoły II Stopnia naszej szkoły mogą się ubiegać kandydaci, którzy:

 1. posiadają świadectwo ukończenia branżowej szkoły I stopnia lub
 2. posiadają świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, o ile rozpoczęli kształcenie nie wcześniej niż w roku szkolnym 2012/2013
 3. posiadają zaświadczenie o zawodzie nauczanym w branżowej szkole I stopnia lub ZSZ  (lub zaświadczenie o zdanym egzaminie zawodowym),
 4. posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauczania w zawodzie (skierowania na badania lekarskie wydawane będą w sekretariacie szkoły)

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki, niż liczba wolnych miejsc w szkole, będą brane pod uwagę następujące kryteria:

  Kryterium  Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym  
Świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia lub zasadniczej szkoły zawodowejMax 100 punktów:
Ocena z języka polskiego18 punktów
Ocena z matematyki18 punktów
Ocena z języka obcego18 punktów
Ocena z informatyki18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem7 punktów
Skip to content