Komunikat nt. organizacji zajęć od 19.10.2020r

W związku z wprowadzeniem  nowych zasad bezpieczeństwa w dniu 15.10.2020r. działając  na podstawie Rozporządzenia MEN z dnia 20 marca 2020r w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.493) , Dyrektor ZSZiR w Radymnie informuje, że z powodu  objęcia powiatu jarosławskiego strefą czerwoną organizacja zajęć w szkole realizowana jest następująco:

1. od dnia 19.10.2020r. wszystkie  teoretyczne zajęcia w ramach poszczególnych przedmiotów prowadzone będą  w formie zdalnej z wykorzystaniem  platformy TEAMS i dziennika elektronicznego.

 2. wszystkie zajęcia praktyczne od dnia 19.10.2020r. odbywać będą się w formie stacjonarnej z zachowaniem wymaganych środków ostrożności sanitarnej według wytycznych GIS i Ministerstwa Zdrowia.

3. uczniowie w czasie lekcji on – line  zobowiązani są do zalogowania się na platformę TEAMS i czynnego uczestnictwa w zajęciach ( uczniowie nie posiadający kamerki lub mikrofonu po zalogowaniu uczestniczą w lekcji wykorzystując formę czatu). Wszelkie trudności związane z dołączeniem się do zajęć należy zgłaszać niezwłocznie w formie telefonicznej w  sekretariacie szkoły.

4. wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym planem lekcji.

5. w klasach, które w danym dniu mają zaplanowane zarówno zajęcia praktyczne jak i teoretyczne, dwie ostatnie lekcje przed rozpoczęciem zajęć praktycznych oraz dwie następne po zakończeniu zajęć  praktycznych będą realizowane poprzez zamieszczenie materiałów dla ucznia na platformie TEAMS lub w innej formie uzgodnionej z nauczycielem.

6. uczniowie, którzy w ankiecie na początku roku szkolnego wskazali brak lub problem z zasięgiem internetu ( wykaz osób u wychowawcy) będą mieć przygotowane materiały w formie papierowej ,  do odebrania w sekretariacie szkoły podczas przyjazdu na zajęcia praktyczne 7. wszelkie kontakty na drodze : uczeń – nauczyciel, rodzic – nauczyciel  odbywają się z wykorzystaniem dziennika elektronicznego