INFORMACJA DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI W SPRAWIE ZMIAN W ORGANIZACJI ZDALNEGO NAUCZANIA ORAZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU ZDALNA SZKOŁA

DYREKTOR ZSOZiR w Radymnie informuje, że:

1.  Od dnia 25.05.2020r. rozpoczną się konsultacje szkolne dla absolwentów szkoły, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.  Absolwenci wyrażający chęć uczestnictwa w konsultacjach zobowiązani są uzgodnić telefonicznie lub w formie elektronicznej termin konsultacji, z nauczycielem wybranego przedmiotu.
2. Od dnia 01.06.2020r. rozpoczną się konsultacje szkolne dla uczniów pozostałych klas funkcjonujących w szkole.  Konsultacje prowadzone będą w ramach wszystkich przedmiotów realizowanych w danej klasie.  W ramach konsultacji możliwa będzie również poprawa ocen ze sprawdzianów i zaległych zadań. Uczniowie wyrażający chęć uczestnictwa w konsultacjach zobowiązani są uzgodnić termin konsultacji, z nauczycielem wybranego przedmiotu.

Konsultacje realizowane będą, po akceptacji Dyrektora szkoły, z zachowaniem zasad dotyczących ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

3. Zmianie ulegają terminy egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów przeniesionych z innej szkoły z do dnia 29.05.2020r do dnia 10.06.2020r. Egzaminy prowadzone będą w formie konsultacji w podanych w harmonogramie terminach. Wychowawcy zostali zobowiązani do poinformowania swoich wychowanków o terminach egzaminów. Harmonogram egzaminów został udostępniony w formie mailowej wychowawcom oraz nauczycielom. Harmonogram dostępny jest również w sekretariacie szkoły.

4.Wszystkie pozostałe zajęcia, z wyłączeniem konsultacji i egzaminów klasyfikacyjnych, w dalszym ciągu realizowane są zdalnie w obowiązującej do tego czasu formie.

5. Nasza szkoła przystąpiła do programu ZDALNA SZKOŁA realizowanego w ramach programu operacyjnego Cyfrowa Polska na lata 2014- 2020. W ramach tego działania szkoła otrzymała 1 sztukę laptopa, który docelowo przekazany zostanie uczniowi jako pomoc do realizacji nauczania zdalnego w szkole.