Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

Kryteria rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Technikum (wszystkie kierunki) – minimalna liczba punktów – 60

Branżowa Szkoła I Stopnia – brak progu punktowego

 

 

Kryterium

 

Punkty w postępowaniu rekrutacyjnym

 

Egzamin ósmoklasisty Max 100 punktów:
Wynik z języka  polskiego               % x 0,35 35 punktów
Wynik z matematyki                        % x 0,35 35 punktów
Wynik z języka obcego                    % x 0,30 30 punktów
Świadectwo ukończenia szkoły Max 100 punktów:
Ocena z języka polskiego 18 punktów
Ocena z matematyki 18 punktów
Ocena z języka obcego (dla technikum)              lub informatyki (dla szkoły branżowej) 18 punktów
Ocena z techniki 18 punktów
Świadectwo z wyróżnieniem 7 punktów
Aktywność społeczna 3 punkty
Szczególne osiągnięcia 18 punktów

 

Zasada przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia szkoły:

Za oceny wyrażone w stopniu:

  • celujący – przyjmuje się 18 punktów
  • bardzo dobry – przyjmuje się 17 punktów
  • dobry – przyjmuje się 14 punktów
  • dostateczny – przyjmuje się 8 punktów
  • dopuszczający – przyjmuje się 2 punkty