Zakończenie projektu PO WER „Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł”

W dniu 31.10.2018r. zakończyła się realizacja projektu  ” Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Dofinansowanie  pochodziło z projektu Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego

Cele projektu:

Cel 1: Umożliwienie uczniom(przyszłym absolwentom)naszej szkoły zdobycie wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych i pożądanych zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy

Cel 2: Wyrobienie u uczniów otwartości i wrażliwości  międzykulturowej oraz umiejętności adoptowania się do warunków życia   i pracy w innym kraju europejskim dzięki  poznaniu kultury innego narodu i doskonaleniu języka obcego, w tym zawodowego

Cel 3: Wykształcenie u uczniów kreatywności, chęci poszukiwania nowych rozwiązań oraz poszerzania horyzontów myślowych będących  zaczątkiem do samorealizacji, samo zatrudnienia lub podjęcia pracy w istniejących już zakładach

REZULTAY  UZYSKANE PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

„Dobry fachowiec zdobywa wiedzę u źródeł”

 

W ramach realizacji  projektu uczniowie osiągnęli:

 1. Rezultaty miękkie w postaci:
 • przyrostu wiedzy zawodowej, doświadczeń praktycznych oraz nabycie umiejętności obsługi nowoczesnego sprzętu
 • podniesienia kwalifikacji zawodowych zwiększających szansę na znalezienie pracy zgodnej z oczekiwaniami uczestnika
 • poprawy znajomości j. niemieckiego na poziomie podstawowym i zawodowym i przełamanie bariery językowej
 • zwiększenia motywacji do nauki języków obcych
 • wzrostu samooceny i pewności siebie
 • wykształcenia kompetencji międzykulturowych: otwartości, akceptacji i przełamanie stereotypów kulturowych
 • nabycia umiejętności interpersonalnych
 • poznania historii i kultury Niemiec
 • nawiązania ciekawych kontaktów
 • nabycia pewności siebie i poruszania się na europejskim rynku pracy
 1. Rezultaty twarde w postaci:
 • certyfikatu uczestnictwa w stażu/odbycia mobilności od organizacji przyjmującej,
 • zaświadczenia potwierdzającego uzyskane umiejętności
 • certyfikatu potwierdzającego odbycie stażu od opiekuna zakładu, w których odbywali staże, ze wskazaniem zakresu realizowanych zadań i indywidualną oceną o stażyście
 • certyfikatu Europass -Mobilność,
 • certyfikatu Europass CV
 • pozytywny wynik egzaminu zawodowego