Międzyszkolny Konkurs Kulinarny

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Kulinarnego

„Potrawa kuchni niemieckiej regionu Saksonii”

  1. Informacje ogólne:

1.Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie.

2.Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych kształcących na kierunkach gastronomicznych.

3.Konkurs odbędzie się w ZSOZiR w Radymnie ul. Złota Góra 13, w dniu 08.11.2017r. o godzinie 9.00

4.Konkurs organizowany jest w ramach upowszechniania rezultatów projektu „ Staż zagraniczny szansą sukcesu zawodowego” finansowanego z funduszy unijnych – program Erasmus +

5. Celem konkursu jest propagowanie znajomości tradycji i kuchni Niemieckiej zwłaszcza regionu Saksonii, aktywizowanie uczniów poprzez rozbudzenie ich inicjatywy i pomysłowości, nawiązanie współpracy między szkołami.

II.Warunki uczestnictwa:

1.Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego  i podpisanej zgody  na przetwarzanie danych osobowych do dnia 27.10.2017r (wzór formularza zał.1  i zgody zał.2 są dołączone do regulaminu), z dopiskiem konkurs kulinarny.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być  nadesłane w formie elektronicznej na adres  zsoiz@radymno.edu.pl  lup pocztą  na adres : Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych, ul. Złota Góra 13, 37-550 Radymno (decyduje data stempla)

2.W konkursie każdą ze szkół reprezentuje jeden dwuosobowy zespół, który został zgłoszony do udziału w konkursie.

3.Uczestnicy konkursu rejestrują się w ZSOZiR w godzinach 9.00 – 9.15 i losują stanowisko ekspozycyjne.

 

4.Konkurs przebiega w dwóch etapach:

– etap pierwszy obejmuje rozwiązanie przez każdego z uczestników indywidualnie testu pisemnego z dziedziny gastronomicznego słownictwa w  języku niemieckim i  znajomości regionu Saksonii,

– etap drugi  obejmuje zaprezentowanie przez uczestników konkursu potrawy (danie główne lub zakąska)  kuchni niemieckiej z preferencją kuchni regionu Saksonii.

W etapie drugim każda z drużyn przywozi ze sobą wykonaną gotową potrawę konkursową i dokonuje jej prezentacji. Prezentacja obejmuje wyeksponowanie 3 jednakowych porcji potrawy  na naczyniach, przedstawienie nazwy potrawy i receptury w formie graficznej w języku polskim i niemieckim, przedstawienie kulinarnych tradycji Niemiec w odniesieniu do prezentowanej potrawy.
5. Oceny potraw dokonuje komisja Jury, która po zsumowaniu punktów poszczególnych etapów wyłania zwycięzców konkursu.

6.Punktacji Jury podlega:

a) suma punktów uzyskana przez uczestników w etapie pierwszym (test)

b) suma punktów etapu drugiego, przyznawanych za:

– spełnienie wymogów określonych regulaminem i tematyką konkursu,

– ogólnymi cechami potrawy takimi jak smak, zapach, konsystencja, wygląd,

– oryginalnością i pomysłowością podania potrawy,

– prezentacją ustną uczestników konkursu na temat potrawy,

7.Zwycięskie zespoły trzech pierwszych miejsc otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy, pozostali uczestnicy dyplomy za udział w konkursie. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły.

 

8.Organizator konkursu zapewnia  miejsce do zaprezentowania potrawy oraz urządzenia do podgrzania.

9.Organizator zapewnia talerze do serwowania potrawa konkursowych. Dopuszcza się wyserwowanie potraw konkursowych na zastawie  przywiezionej przez uczestników.

10.Organizator nie zwraca kosztów podróży ani kosztów poniesionych na zakup surowców wykorzystanych do wykonania potrawy konkursowej.

11.Poprzez przystąpienie do konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na warunki zawarte w regulaminie oraz na publikację zwycięskich przepisów i zdjęć potraw.

 

III.  Postanowienia końcowe:

1.Przed wzięciem udziału w konkursie Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

2.Regulamin konkursu dostępny w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce Erasmus.

3.Nauczyciel opiekun oddelegowany przez Szkołę odpowiada za powierzonych mu uczniów w dniu konkursu.

4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

 

 

 

 

  1. Szczegółowy program konkursu:

9.00 – 9.15 – rejestracja uczestników i losowanie miejsc ekspozycyjnych

9.20 – powitanie i rozpoczęcie konkursu

9.30 – 10.00 –  etap pierwszy konkursu

10.20 – 11.15 – prezentacja potraw i ocena Jury

11.20 – 12.00 – przerwa kawowa

12.10 – podsumowanie konkursu, ogłoszenie wyników, rozdanie nagród

13.00 – zakończenie konkursu

 

 

Osobą do kontaktów bezpośrednich z ramienia szkoły jest Małgorzata Czyż  – kierownik szkolenia praktycznego tel. 603 048 140.

 

 

Radymno, 04.10.2017

Dodaj komentarz