Rekrutacja

Radymno; dnia 3 marca 2016r.

 

Protokół

z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej

odbytego w dniu 3 marca 2016r.

w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych

 1. Adama Mickiewicza w Radymnie

 

Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2016r., komisja w składzie:

przewodniczący: Małgorzata Krupa

członkowie: Andrzej Szymański, Anna Zubrzycka, Anna Pacek, Magdalena Biesiadecka, Tomasz Sus, Józef Kiper, Janusz Kontek, Alicja Chudzik, Piotr Kalisz określiła warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie na rok szkolny 2016/2017.

Kryteria rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. Punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – maksymalnie 100 punktów
 • Wyniki procentowe uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 lub dzieląc wynik procentowy przez 5
 • Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych
 1. Punkty za oceny z języka polskiego i trzech wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów:

1)      Za oceny z języka polskiego i wybranych trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 80 punktów. Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z ww. przedmiotów komisja przyjęła następującą zasadę:

celujący – 20 punktów

bardzo dobry –16 punktów

dobry – 12 punktów

dostateczny – 8 punktów

2)      Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 6 punktów

3)      Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać łącznie co najwyżej 14 punktów, w tym za:

 1. a)za uzyskanie tytułu finalistykonkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 punktów
 2. b)za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
 3. c)za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 punktów

Ø  I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty

Ø  II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty

Ø  III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt

 1. d)za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –do 3 punktów
 2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej  jednego przedmiotu, przyjmowani są do naszej szkoły niezależnie od kryteriówzawartych w statucie szkoły.

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie będzie prowadzony nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

 1. I a – kierunek wojskowyz rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, geografii, WOS oraz innowacją pedagogiczną z edukacji dla bezpieczeństwa* (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego)

Przy rekrutacji do kl. I a Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

Ø  języka polskiego

Ø  języka angielskiego

Ø  geografii

Ø  wos

 1. I b – kierunek humanistyczny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i  historii.

Przy rekrutacji do kl. I b Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

Ø  języka polskiego

Ø  języka angielskiego

Ø  historii

Ø  wos

Technikum:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotoniki* (po uzyskaniu zgody organu prowadzącego) z rozszerzonym programem nauczania z matematyki i fizyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

Ø  języka polskiego

Ø  języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

Ø  matematyki

Ø  fizyki

– technik żywienia i usług gastronomicznych – z rozszerzonym programem nauczania            z biologii i matematyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

Ø  języka polskiego

Ø  języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)

Ø  biologii

Ø  matematyki

Zasadnicza Szkoła Zawodowa:

– mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

Ø  języka polskiego

Ø  matematyki

Ø  fizyki

Ø  geografii

– mechanik pojazdów samochodowych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

Ø  języka polskiego

Ø  matematyki

Ø  fizyki

Ø  geografii

Podstawą punktowania konkretnych osiągnięć ucznia jest jego świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do danej szkoły mają kandydaci spełniający kolejno następujące warunki:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • kandydaci z wysoką oceną z zachowania
 • dzieci lub rodzeństwo absolwentów szkoły
 • osoby pracujące na zasadzie wolontariatu

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

Jednocześnie Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna ustaliła terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zgodnie z zarządzeniem Nr 3/2016 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia  2016 r.

 

1.  25 kwietnia – 31 maja 2016 r. Składanie przez kandydatów wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
2. 24 czerwca – 28 czerwca 2016 r. do godz. 1500 Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
3. do 1 lipca 2016 r. do godz. 1000 Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
4. 1 lipca 2016r. – 4 lipca 2016r. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badania lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w  zawodzie w danej szkole
5. 1 lipca 2016r. – 12 lipca 2016 r. Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu
6. do 13 lipca 2016 r. do godz. 1400 Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie
7. do 12 sierpnia 2016 r. W przypadku dysponowania wolnymi miejscami –  przeprowadzenie i zakończenie postępowania uzupełniającego