Rekrutacja

Radymno; dnia 14 kwietnia 2017r.

 

Protokół

z posiedzenia Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej

odbytego w dniu 14 kwietnia 2017r.

w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie

 

Na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2017r., komisja w składzie:

przewodniczący: Małgorzata Krupa

członkowie: Andrzej Szymański, Anna Zubrzycka, Anna Pacek, Magdalena Biesiadecka,    Tomasz Sus, Józef Kiper, Janusz Kontek, Alicja Chudzik, Piotr Kalisz

określiła warunki i tryb przyjmowania uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie na rok szkolny 2017/2018.

Kryteria rekrutacji:

Kandydat ubiegający się o przyjęcie do klasy pierwszej naszej szkoły może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno- kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

 1. Punkty za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum –

maksymalnie 100 punktów

 • Wyniki procentowe uzyskane z każdego zakresu egzaminu przeliczane są na punkty przyjmując współczynnik 0,2 lub dzieląc wynik procentowy przez 5
 • Wynik zaokrąglony do liczby całkowitej daje liczbę punktów rekrutacyjnych
 1. Punkty za wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych przedmiotów oraz inne osiągnięcia – maksymalnie 100 punktów:
 • Za oceny z języka polskiego, matematyki i wybranych dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych na świadectwie ukończenia gimnazjum – maksymalnie 80 punktów. Przy obliczaniu sumy punktów za oceny z ww. przedmiotów komisja przyjęła następującą zasadę:

celujący – 18 punktów

bardzo dobry –17 punktów

dobry – 14 punktów

dostateczny – 8 punktów

dopuszczający – 2 punkty                                                           

 • Za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów
 • Za szczególne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum kandydat może uzyskać:
  1. za uzyskanie tytułu finalisty konkursów organizowanych przez kuratora oświaty – 5 punktów
  2. za uzyskanie więcej niż jednego tytułu finalisty – 8 punktów
  3. za uzyskanie wysokiego miejsca – nagrodzonego lub określonego zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych lub sportowych, organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół – do 3 punktów
 • I miejsce (tytuł laureata) – 3 punkty
 • II miejsce (tytuł finalisty) – 2 punkty
 • III miejsce (wyróżnienie) – 1 punkt
  1. za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu –do 3 punktów
 • Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej gimnazjum co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do naszej szkoły niezależnie od kryteriów zawartych w statucie szkoły.

 

W roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymnie będzie prowadzony nabór do następujących szkół:

Liceum Ogólnokształcące:

 1. I a – kierunek wojskowy z rozszerzonym programem nauczania z języka angielskiego, geografii, WOS oraz innowacją pedagogiczną z edukacji dla bezpieczeństwa Przy rekrutacji do kl. I a Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:
 • języka polskiego
 • matematyki
 • geografii
 • wos

 

 1. I b – kierunek humanistyczny z rozszerzonym programem nauczania z języka polskiego, języka angielskiego i historii.

Przy rekrutacji do kl. I b Liceum Ogólnokształcącego będą liczone punkty za oceny z:

 • języka polskiego
 • matematyki
 • historii
 • wos

Technikum:

– technik mechanizacji rolnictwa i agrotronikiz rozszerzonym programem nauczania                             z matematyki i fizyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)
 • fizyki

– technik żywienia i usług gastronomicznych – z rozszerzonym programem nauczania                              z biologii i matematyki

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • języka obcego (j. angielskiego lub j. niemieckiego)
 • biologii

Branżowa Szkoła I Stopnia:

 – mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • zajęć technicznych

– mechanik pojazdów samochodowych

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • zajęć technicznych

– ślusarz

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • zajęć technicznych

– mechanik- monter maszyn i urządzeń

Przy rekrutacji do tej klasy będą liczone punkty za oceny z :

 • języka polskiego
 • matematyki
 • informatyki
 • zajęć technicznych

 

Podstawą punktowania konkretnych osiągnięć ucznia jest jego świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

W przypadku uzyskania równej liczby punktów, pierwszeństwo w przyjęciu do danej szkoły mają kandydaci spełniający kolejno następujące warunki:

 • sieroty, osoby przebywające w placówkach opiekuńczo – wychowawczych                                                   i w rodzinach zastępczych
 • kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, którym ustalono indywidualny program lub tok nauki
 • kandydaci z problemami zdrowotnymi, posiadający opinię publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej w sprawie ograniczonych możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia
 • kandydaci z wysoką oceną z zachowania
 • dzieci lub rodzeństwo absolwentów szkoły
 • osoby pracujące na zasadzie wolontariatu

W postępowaniu rekrutacyjnym kandydaci będą przyjmowani do szkoły – wybranej klasy od najwyższej liczby punktów do wyczerpania limitu miejsc.

 

 

Jednocześnie Szkolna Komisja Rekrutacyjna ustaliła terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, w tym terminy składania dokumentów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie zgodnie z Zarządzeniem                     Nr 8/2017 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 14 kwietnia 2017 r.

 

 

 

1.

 

8 maja – 9 czerwca 2017 r.

 

Składanie przez kandydatów wniosków wraz                    z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

 

2.

 

23 czerwca – 27 czerwca 2017 r. do godz. 1500

 

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz  o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

3.

 

30 czerwca 2017 r. do godz. 1000

 

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych                  i kandydatów niezakwalifikowanych do  Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych                            i Rolniczych w Radymnie

 

4.

 

30 czerwca 2017r. – 5 lipca 2017r.

 

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w szkole poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku                      o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –

 

 

także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do pojęcia praktycznej nauki zawodu

 

5.

 

7 lipca 2017 r. do godz. 1000

 

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych                                    i kandydatów nieprzyjętych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych w Radymnie

 

6.

 

7 lipca 2017 r.

 

Poinformowanie przez Dyrektora Szkoły Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

 

 

Członkowie komisji:                                                                 Przewodniczący: