Rekrutacja – kierunki kształcenia

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

KLASA I A

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, wiedza o społeczeństwie

Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu treści ogólnokształcących oraz poszerza swoją wiedzę poprzez udział w lekcjach teatralnych, wycieczkach dydaktycznych, współpracę z mediami, spotkaniach autorskich, klubach dyskusyjnych, zajęciach kół zainteresowań.

 

 

 

Klasa I B

Przedmioty rozszerzone: język angielski, język polski, geografia

Młodzież zdobywa wiedzę z zakresu treści ogólnokształcących oraz poszerza swoją wiedzę poprzez udział w wycieczkach turystyczno – krajoznawczych, współpracę z lokalnymi instytucjami oraz zajęciach kół zainteresowań.

 

 

TECHNIKUM

 

 

TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • TG.07. Sporządzania potraw i napojów
 • TG.16. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych

Innowacja: enoturystyka

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
 • sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
 • planowania i oceny żywienia;
 • organizowania produkcji gastronomicznej;
 • planowania i realizacji usług gastronomicznych.

W programie nauczania prowadzone są zajęcia w ramach sztuki barmańskiej i kelnerskiej.

Absolwent może podjąć zatrudnienie w zakładach żywienia zbiorowego (stołówki, restauracje, bary, kawiarnie itp.), instytucjach zajmujących się obrotem żywnością, służbie zdrowia (sanatoria, żłobki, służby sanitarno-epidemiologiczne, szpitale), organizacjach ochrony konsumenta, instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu, żywności i placówkach prowadzących żywienie zbiorowe (domy opieki społecznej, domy dziecka, internaty, akademiki, hotele, pensjonaty, domy wczasowe itp.). Ponadto absolwenci mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie usług gastronomicznych.

 

 

TECHNIK MECHANIZACJI ROLNICTWA I AGROTRONIKI

Kwalifikacje zawodowe:

 • MG. 03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie
 • MG. 42. Eksploatacja systemów mechatronicznych w rolnictwie

Innowacje: operator wózka jezdniowego, operator kombajnu, spawacz

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 

 

 • użytkowania pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w  produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • organizowania prac związanych z konserwacją i naprawą środków technicznych stosowanych w rolnictwie;
 • prowadzenia pojazdów samochodowych i ciągników rolniczych – prawo jazdy kategoria B i T
 • Zastosowanie nowych technik nawigacyjnych przy obsłudze maszyn rolniczych (GPS)

Po ukończeniu szkoły absolwent może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji sprzętu rolniczego.

  

TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ – NOWOŚĆ 

Kwalifikacje zawodowe:

 • TG. 14. Planowanie i realizacja imprez i usług turystycznych
 • TG. 15. Prowadzenie informacji turystycznej oraz sprzedaż usług turystycznych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • organizowania działalności turystycznej;
 • organizowania imprez i usług turystycznych;
 • obsługiwania klientów korzystających z usług turystycznych;
 • rozliczania imprez i usług turystycznych.

Absolwent  przygotowany jest do organizacji działalności turystycznej tj. przygotowanie, sprzedaż, realizacja i rozliczanie imprezy i usługi turystycznej; udzielanie informacji turystycznej; obsługa klientów korzystających z usług turystycznych, np. przewodnickich, pilotażu, noclegowych; obsługi konferencji, kongresów; prowadzenia dokumentacji związanej z organizacją imprez i usług turystycznych oraz obsługą klientów; prowadzeniem działań marketingowych na rzecz turystyki.

Technik obsługi turystycznej może znaleźć zatrudnienie w biurach podróży, jednostkach obsługi ruchu turystycznego, placówkach informacji turystycznej, administracji rządowej i samorządowej, obiektach noclegowych, biurach organizatorów kongresów i konferencji, agencjach turystycznych, domach wczasowych.

 

TECHNIK OCHRONY  ŚRODOWISKA – NOWOŚĆ

Kwalifikacje zawodowe:

 • RL. 08. Ocena stanu środowiska
 • RL. 09. Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • badanie stanu środowiska;
 • monitorowanie poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby;
 • sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód oraz gleby;
 • planowanie i prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami;
 • planowanie i realizacja działań na rzecz ochrony środowiska. 

Absolwenci Technikum ochrony środowiska mogą kontynuować naukę na uczelniach wyższych lub znaleźć zatrudnienie w placówkach zajmujących się ochroną środowiska (działy ochrony środowiska w urzędach miejskich i powiatowych, w zakładach pracy, oczyszczalniach ścieków i zakładach utylizacji odpadów). Jest to zawód szczególnie promowany przez kraje Unii Europejskiej.

 

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • MG. 03. Eksploatacja pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie

Innowacje: operator wózka jezdniowego, operator kombajnu, spawacz

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów, narzędzi, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji rolniczej;
 • obsługiwania pojazdów rolniczych, środków transportu, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie;
 • oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń rolniczych;
 • prowadzenia samochodów osobowych oraz ciągników rolniczych – prawo jazdy kategoria B i T

Mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych może podejmować pracę w przedsiębiorstwach technicznej obsługi wsi i rolnictwa, a także może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług mechanizacyjnych, naprawczych, serwisowania i dystrybucji części zamiennych do sprzętu rolniczego.

 

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Kwalifikacje zawodowe:

 • MG.18. Diagnozowanie i naprawa podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych

Innowacje: operator wózka jezdniowego, spawacz 

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:

 • użytkowania pojazdów samochodowych,
 • diagnozowania pojazdów samochodowych,
 • naprawiania pojazdów samochodowych,
 • kierowania pojazdami samochodowymi na poziomie umożliwiającym uzyskanie prawa jazdy kategorii B.

Po ukończeniu szkoły absolwent może prowadzić działalność gospodarczą oraz podejmować pracę w:stacjach obsługi pojazdów samochodowych, zakładach produkcyjnych i naprawczych,salonach sprzedaży, przedsiębiorstwach transportu samochodowego i doradztwa technicznego,firmach zajmujących się likwidacją i recyklingiem pojazdów samochodowych.

 

OPERATOR MASZYN LEŚNYCH – NOWOŚĆ

Uzyskane w wyniku kształcenia kwalifikacje zawodowe: 

 • RL. 01. Obsługa maszyn stosowanych do prac leśnych

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • pozyskiwania surowca drzewnego i innych produktów leśnych;
 • wykonywania zabiegów stosowanych w gospodarce leśnej;
 • prowadzenia i obsługi ciągnika wraz z urządzeniami doczepianymi i podwieszanymi;
 • obsługiwania i konserwacji maszyn i urządzeń stosowanych do prac leśnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie operator maszyn leśnych może podejmować pracę w zakładach usług leśnych i przedsiębiorstwach remontowo-budowlanych gospodarki leśnej, gospodarstwach szkółkarskich i zakładach pielęgnacji zieleni, w sferze usług na rzecz leśnictwa, budownictwa wodnego i drogowego.

 

KIEROWCA – MECHANIK – NOWOŚĆ

Kwalifikacje zawodowe:

 • AU. 04. Eksploatacja środków transportu drogowego

Uczeń uzyskuje prawo jazdy kategoria B i kwalifikacja wstępna kategoria C

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • prowadzenia pojazdów samochodowych i zespołów pojazdów;
 • wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy;
 • prowadzenia dokumentacji dotyczącej przewozu drogowego rzeczy;
 • wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego;
 • oceniania stanu technicznego oraz naprawy środków transportu drogowego.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kierowca mechanik  może podejmować pracę między innymi w:  firmach transportowych związanych z przewozem osób i towarów, przedsiębiorstwach przemysłu motoryzacyjnego, przedsiębiorstwach przewozowych, przedsiębiorstwach obsługowo-naprawczych branży motoryzacyjnej, warsztatach samochodowych, sklepach i magazynach motoryzacyjnych, firmach transportowych i innych działach gospodarki wykorzystujących pojazdy oraz umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej.

 

ŚLUSARZ

Kwalifikacje zawodowe:

 • MG.20. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Innowacja: spawacz

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania elementów maszyn i urządzeń;
 • naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;
 • wykonywania połączeń;
 • konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Ślusarze mogą być zatrudnieni w zakładach produkcyjnych z różnych branż, budownictwie, usługach, administracjach budynków, mogą prowadzić własna działalność gospodarczą. Uniwersalność kwalifikacji zawodowych ślusarza daje podstawy do wykonywania wielu zadań zawodowych w zawodach pokrewnych(np. mechanik monter maszyn i urządzeń, instalator urządzeń sanitarnych itp.) oraz możliwość szybkiego przekwalifikowania się. Dodatkowo uzyskując uprawnienia np. spawacza i poszerzając w ten sposób swoje umiejętności zawodowe zwiększają możliwości zdobycia atrakcyjnej pracy.

 

MECHANIK – MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ

Kwalifikacje zawodowe:

 • MG. 17.  montaż i obsługa maszyn i urządzeń

Innowacje: operator wózka jezdniowego, spawacz

Absolwent szkoły jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
 • obsługiwania i konserwowania maszyn i urządzeń;
 • instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń.

Mechanik – monter maszyn i urządzeń wykonuje przeglądy, konserwację i naprawy różnego rodzaju maszyn i urządzeń mechanicznych z wykorzystaniem uniwersalnych narzędzi i przyrządów ślusarskich, monterskich oraz specjalistycznych, z zachowaniem wymogów eksploatacyjnych i dyscypliny technologicznej. Absolwent szkoły może pracować w zakładach przemysłu maszynowego i przetwórczego przemysłu metalowego, a także w innych placówkach.